Polityka prywatności

Kim jesteśmy i kto jest administratorem danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak z siedzibą w Warszawie, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 7/198, 03-984 Warszawa, NIP 6811739280, REGON 141674545 zwana dalej „Administratorem” lub „Pracownią”.

2. Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: pracownia@rozwoju.edu.pl.   

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów albo realizowania dla Państwa usług, a także wykonywania dla Państwa swojej działalności biznesowej.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów; 
 • nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych; 
 • inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwo do celów realizacji konkretnych usług świadczonych przez Pracownię. 

5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wymiany korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy Państwem a Pracownią informacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Pracownię; 
 • przygotowanie na Państwa żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Pracownię oraz wykonywania działalności biznesowej Pracowni; 
 • archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Pracownię; 
 • przygotowanie na Państwa żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez Pracownię oraz wykonywania działalności biznesowej Pracowni; 
 • wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy; 
 • świadczenia na rzecz Państwa usług zleconych Pracowni; 
 • promowania własnej działalności biznesowej Pracowni; 
 • wewnętrznych celów administracyjnych Pracowni.  

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

6. Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych są:

 • art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w przypadkach przetwarzania plików cookies oraz danych statystycznych o ruchu na stronie internetowej Pracowni, 
 • art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO tj. udzielona nam zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych Pracowni, a także w celu przekazywania Państwu informacji handlowych czy promowania działalności Pracowni, 
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przepisy prawa, np. ustawa Kodeks pracy.  

7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 6 celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Państwo z Pracownią umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pracowni w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Pracownię; 
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania.  

Komu i dlaczego możemy przekazać Państwa dane

8. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • Podmiotom z którymi Pracownia ma podpisaną umowę o powierzenie danych osobowych do przetwarzania w celu realizacji łączących Pracownię umów, koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Pracownia może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Pracownią umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa; 
 • organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem; 
 • organom podatkowym; 
 • bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony interesów Administratora. 

9.Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

11. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy: pracownia@rozwoju.edu.pl.

12. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, w stosunku do których przesłanką są przepisy prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kogo możecie się Państwo zwrócić

13. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.uodo.gov.pl/kontakt 
 • telefonicznie: (22) 5310300.  

Ciasteczka

14. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

15. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

16. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak
Nowaka-Jeziorańskiego 7/198
03-984 Warszawa
NIP 6811739280
REGON 141674545
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3802 7463 0997